Copyright 2020 - www.pskm.be

LID WORDEN VAN P.S.K.M. v.z.w.


Wie kan lid worden van Politie SchuttersKring Mechelen v.z.w.?


1) Iedereen die ten volle 16 jaar oud en van onbesproken gedrag is en wenst aangesloten te worden, moet een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, beroep, nationaliteit, identiteitskaart- en rijksregisternummer, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moet bij deze aanvraag twee pasfoto's bijvoegen. De kandidaat- burgerleden moeten vanaf de leeftijd van 18 jaar tevens een "uittreksel uit het strafregister" bijvoegen.

2) Personen jonger dan 16 jaar die van onbesproken gedrag zijn en wensen aangesloten te worden, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum, geboorteplaats en moeten bij deze aanvraag twee pasfoto's voegen. Zij krijgen uitsluitend toegang tot de luchtschietstand. Zij mogen alleen onder toezicht een luchtpistool of luchtgeweer gebruiken. Zij mogen de schietruimte niet betreden indien er met vuurwapens (.22 LR kamermunitie, ook zimmermunitie genoemd) geschoten wordt.

3) Minderjarigen moeten een ondertekende schriftelijke toelating van de ouders of voogd bijvoegen.

4) Het Bestuur kan de kandidaat aanvaarden of weigeren. Het Bestuur brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van zijn beslissing. Tegen deze beslissing is geen beroep mogelijk en zij moet niet gemotiveerd worden.

5) Personen die deel uitmaken van gerechtelijke diensten en wensen aangesloten te worden, moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, beroep, nationaliteit, identiteitskaart- en rijksregisternummer, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Tevens dienen zij twee pasfoto's bij te voegen. Zij hoeven geen "uittreksel uit het strafregister" bij te voegen.

6) Personen die wensen aan te sluiten als "steunend lid" moeten een schriftelijke aanvraag richten tot PSKM vzw met vermelding van naam, voornaam, nationaliteit, adres, geboortedatum en geboorteplaats. Zij mogen alleen deelnemen aan "open wedstrijden" en hebben daarbuiten geen toegang tot de schietruimten.

7) Aansluiting korpsen e.a.: de aansluitingsvoorwaarden worden per korps e.a. afzonderlijk bepaald.

8) Door zijn aansluiting bij PSKM vzw als lid of door gebruik te maken van de schietinstallaties verbindt het lid of de gebruiker zich ertoe kennis te nemen van alle reglementen die de inwendige orde binnen de schietstand en schietruimte regelen en zich dienovereenkomstig te gedragen. De instructies van de toezichters of aangestelde moeten strikt worden opgevolgd.


Hoe lid worden van Politie SchuttersKring Mechelen v.z.w.?


1) Het aanvraagformulier (zie onderaan) volledig invullen en de nodige stukken (een “uittreksel uit het strafregister” van maximum 3 maanden oud en 2 recente pasfoto’s) bijvoegen.
Het aanvraagformulier wordt slechts aanvaard samen met een “uittreksel uit het strafregister” van maximum 3 maanden oud en 2 recente pasfoto’s.
Gerechtelijke diensten voegen bij het aanvraagformulier enkel de 2 pasfoto’s.
Dit alles binnenbrengen op het clublokaal en afgeven aan een van de bestuurders of aangestelde.

2) Zich akkoord verklaren met het naleven van de statuten en het huishoudelijk reglement.

3) Als lid aanvaard worden door het bestuur.

4) Het lidgeld betalen.

 

Een deel van dit bedrag wordt doorgestort aan de federatie “De Vlaamse SchietsportKoepel vzw”.

U bent dus eveneens automatisch aangesloten bij deze federatie. Zoals voorzien in het Vlaamse sportdecreet, heeft VSK vzw voor al haar leden een sportverzekering afgesloten. De federatie is eveneens gemachtigd door de Vlaamse overheid voor het toekennen van sportschutterslicenties.

 

!!!!Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden!!!!

 

Login