Privacy verklaring voor de Politie Schutterskring Mechelen vzw.

Oscar Van Kesbeeckstraat, 41 bus 103 te B 2800 Mechelen

Ondernemingsnummer : 0 414 737 158

Erkenningsnummer : 13 / 2009 / 13

Banknummer : BE75 9796 5382 3451

Aansluitingsnummer VSKvzw : 02 – 215

 

Intro:

Vanaf 25 mei 2018 treedt de nieuwe Europese privacywetgeving in werking. De Europese wet op de bescherming van het privé leven, de General Data Protection Regulation (GDPR) of in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De nieuwe wet op de privacy is nu van kracht en van toepassing. Deze wet geeft personen meer inzage in de opslag en verwerking van hun eigen persoonlijke gegevens met als doel hun persoonsgegevens nog beter te beheren en beveiligen. De wet geeft u als persoon het recht op informatie; inzage; rectificatie; gegevenswissing of vergetelheid; beperking van verwerking (bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden); overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit); bezwaar in te dienen en het recht om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming. Bedrijven, organisaties en verenigingen kunnen slechts communiceren met personen die daar uitdrukkelijk hun toestemming voor geven. De Politie Schutterskring Mechelen vzw zal deze richtlijn strikt toepassen.

Privacybeleid:

Dit privacybeleid legt in algemene bewoordingen uit hoe wij de privacy van uw persoonlijke informatie beschermen. Dit is van toepassing op alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt wanneer u zich bij ons registreert. Uw gegevens worden veilig opgeslagen in een niet publiek toegankelijke database. Daarom beschrijven we in ons Privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.

Waarborgen Privacy:

De Politie Schutterskring Mechelen vzw hecht veel belang aan de eerbiediging van jouw persoonlijke levenssfeer en wij garanderen je dan ook een gepaste bescherming van jouw persoonsgegevens. De Politie Schutterskring Mechelen vzw verbindt zich ertoe om naar best vermogen de bescherming van de persoonsgegevens te waarborgen via technische veiligheidsvoorschriften en een adequaat veiligheidsbeleid naar haar medewerkers toe. We passen technische en organisatorische maatregelen toe om uw gegevens zoveel mogelijk te beschermen. Naast de geheimhoudingsverbintenis van onze medewerkers en een nauwkeurige selectie en opvolging van onze dienstverleners beveiligen we ook onze werkomgeving op een adequate manier. De ingezamelde informatie is niet publiek toegankelijk. Raadpleging is enkel mogelijk door bevoegde personen in functie van hun taak, overeenkomstig de bepalingen van de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Het waarborgen van de privacy van bezoekers van onze website is eveneens een belangrijke taak voor ons. Hoewel de meeste informatie op de site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. De privacyverklaring, Surf en beleidsplan voor de website van de Politie Schutterskring Mechelen vzw moeten samen gelezen worden met de andere voorwaarden die van toepassing zijn zoals de statuten en het huishoudelijk reglement. Als gebruiker heeft u het wettelijk recht informatie te vragen over de gegevens die we over u bijhouden alsook over het doel van het bijhouden, u beschikt ook over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Daarnaast heeft u het recht te eisen dat deze incorrecte gegevens gecorrigeerd worden en gegevens verwijderd worden wanneer die ongepast of niet langer noodzakelijk zijn. Daarom beschrijven we in ons Privacybeleid welke informatie we verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Neem gerust contact met ons op voor informatie, verzoeken en suggesties op het vlak van uw gegevensbescherming.

Bewaarperiode:

De verkregen persoonsgegevens gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen (b.v. winnaars en laureaten). De Politie Schutterskring Mechelen vzw verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan de wettelijk bepaalde bewaartermijnen.

Toestemming:

Door het invullen en ondertekenen van het inschrijvingsformulier en/of het betalen van het jaarlijkse lidgeld geeft het clublid expliciet de toestemming aan de Politie Schutterskring Mechelen vzw om alle noodzakelijke persoonsgegevens te verwerken voor het ledenbeheer en de organisatie van activiteiten. Deze toestemming is onbeperkt geldig. Het clublid mag zijn toestemming op elk moment intrekken en kan steeds vragen welke gegevens de Politie Schutterskring Mechelen vzw verwerkt heeft en ze laten verbeteren of laten wissen. In sommige gevallen zal het intrekken van de toestemming gevolgen hebben voor zijn lidmaatschap bij de vereniging. Deze toestemming is onbeperkt geldig. Het clublid verklaart op een voor hem duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard, methode, doel en risico van zijn lidmaatschap bij de Politie Schutterskring Mechelen vzw. Het clublid geeft hierbij eveneens de toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal. Het clublid stemt geheel vrijwillig in met deelname aan trainingen, oefeningen, wedstrijden en evenementen. Het clublid behoudt daarbij het recht voor om op elk moment zonder opgaaf van redenen zijn deelname te beëindigen. Het clublid weet dat de gegevens alleen en vertrouwelijk aan derden, die allen verplicht GDPR compliant zijn, bekend gemaakt zullen worden en het clublid beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Door de informatie en de diensten op onze website te gebruiken gaat het clublid akkoord met het Surf en beleidsplan en ons privacybeleid en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Toestemming publiceren van foto- of beeldmateriaal:

In het algemeen geldt dat publicatie van persoonsgegevens, d.m.v. foto’s en video’s waarop iemand herkenbaar is, er toestemming nodig is van degene die op de foto staat of in geval van minderjarigen van diens ouders. Om de website leuker en aantrekkelijker te maken en te laten zien waar we mee bezig zijn, willen we ook foto’s en filmpjes plaatsen. De opnames, dewelke door iedereen kunnen genomen zijn, kunnen gemaakt zijn tijdens verschillende gelegenheden en activiteiten binnen de clubwerking waarop leden, uw zoon/dochter en anderen op deze foto’s en video’s te zien zijn. Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met het foto- en beeldmateriaal. Wij plaatsen geen foto’s en video’s waardoor de betrokken personen schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij foto’s en video’s geen namen. Ten aller tijde kan er ook gevraagd worden om bepaald foto- en beeldmateriaal te willen verwijderen. Wij vinden het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van foto’s en video’s. Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s genomen binnen onze clubwerking, of in onze opdracht worden gemaakt. De toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal zal u jaarlijks gevraagd worden bij vernieuwing van het lidgeld. Ook mag u op een later moment alsnog uw toestemming geven.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij:

Afhankelijk van wat u met ons deelt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan en verwerken.

Persoonlijke identificatiegegevens: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer(s), adresgegevens (Land, Postcode, Plaats, Straat, Huisnummer);

Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit, beroepsactiviteit;

Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid: rijksregisternummer, uittreksel uit het strafregister;

Betaalgegevens: bankrekeningnummer(s);

Gegevens van de leden van uw gezin;

Welke andere informatie verzamelen wij:

De soorten persoonlijke gegevens die we van u verzamelen, zijn afhankelijk van de omstandigheden van het verzamelen en van het type service dat u bij ons aanvraagt. Aangezien we wettelijk verplicht zijn om uw toestemming te verkrijgen voor het verzamelen van gevoelige informatie (medisch attest, uittreksel uit het strafregister), gaan wij ervan uit dat u toestemming hebt gegeven voor het verzamelen van alle informatie die u ons hebt verstrekt voor gebruik in overeenstemming met dit beleid, tenzij u zich daar tegen verzet.

Hoe we informatie verzamelen:

Via het aanmeldingsformulier, het inschrijvingsformulier voor de federatie,de betaling van het lidgeld en onze website verzamelen en verwerken wij uiteraard alle informatie die je ons vrijwillig hebt verstrekt. Wij zijn van mening dat uw toestemming wordt verleend wanneer u de velden invult op de formulieren die nodig zijn om lid te worden van onze vereniging en de federatie. Wij kunnen ook persoonlijke informatie over u verzamelen wanneer u onze website bezoekt of wanneer u persoonlijk contact met ons opneemt. Bij je bezoek aan onze website is ons Surf en beleidsplan van toepassing. We zullen geen persoonlijke informatie verzamelen zonder uw toestemming. Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën bevatten gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren bijvoorbeeld bij het plaatsen van een aankondiging (te koop, gezocht,etc.) op de website. Door de website te gebruiken ga je uitdrukkelijk akkoord met het Surf en beleidsplan. Indien je bij het lezen van het Surf en beleidsplan niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt je verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website.

Waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken:

De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt, gebruiken wij enkel met het oog op het doel waarvoor u ons toestemming hebt gegeven. De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden behoudens onderaannemers, die allen verplicht GDPR compliant zijn, zoals bijvoorbeeld hosting providers voor de website. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen. De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden in het kader van de goede werking van de vereniging en de wettelijke verplichtingen. De Politie Schutterskring Mechelen vzw verzamelt en gebruikt uw persoonsgegevens over het algemeen voor de onderstaande doeleinden:

Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van de vzw Politie Schutterskring Mechelen, voor het ledenbeheer, voor uw verzekering(en), de werking en gebruik van de website, (uitvoering overeenkomst);

Om u te voorzien van de nodige informatie en het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen, (gerechtvaardigd belang);

Het bekomen van subsidiëring en/of erkenning door de overheid (wettelijke verplichting);

Aansluiting bij de Vlaamse Schietsportkoepel vzw of een andere overkoepelende federatie.

Sommige van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, zijn essentieel voor ons om in regel te zijn met de wetgeving.

Wie verwerkt de gegevens:

De vzw Politie Schutterskring Mechelen, als verwerkingsverantwoordelijke, rechtsgeldig vertegenwoordigd door zijn huidige voorzitter.

De persoonsgegevens worden verwerkt door bestuursleden van de vereniging met een mandaat ledenadministratie (verwerkers).

En de volgende externe organisaties (derden verwerkers): de Vlaamse Schietsportkoepel vzw, Dropbox, (allen verplicht GDPR compliant).

Openbaarmaking van persoonlijke informatie aan derden:

We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan derden, die allen verplicht GDPR compliant zijn, enkel voor het doel waarvoor de informatie werd verzameld of voor gerelateerde doeleinden, bijvoorbeeld de federatie, verzekeringsmaatschappij, Stad of Gemeente,

Om onze diensten aan te bieden, maken wij mogelijks gebruik van de diensten van derde partijen, die allen verplicht GDPR compliant zijn, zoals bijvoorbeeld een hosting provider, een zoekmachine, een nieuwsbrief, een web programma, IT-infrastructuur (o.a. netwerk, digitale schietsystemen). Zij mogen de gegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun opdracht verwerken. Verder zijn ook zij verplicht zich te houden aan de nieuwe Europese privacywetgeving. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging van uw persoonlijke gegevens:

We bewaren uw persoonlijke gegevens veilig en zullen deze niet verhandelen, verhuren of verkopen. We zullen alle redelijke stappen ondernemen om alle informatie die we over u hebben veilig te houden. Persoonlijke informatie kan zowel elektronisch op ons computersysteem worden opgeslagen als op papier. We maken gebruik van firewall, wachtwoorden, antivirus software en e-mailfilters om al onze elektronische informatie te beschermen. E-mails en informatie die je ons stuurt worden steeds vertrouwelijk behandeld. Alle personen die namens de vzw Politie Schutterskring Mechelen van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan, en maken deel uit van de Raad van Bestuur. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen en onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacyverklaring:

We kunnen dit privacybeleid wijzigen als onze vereisten of de wet verandert. Alle wijzigingen in dit privacybeleid worden op onze site bijgewerkt. Bezoek deze pagina daarom regelmatig om ervoor te zorgen dat u ons meest recente privacybeleid naleeft. Wij behouden ons het recht voor om, naar ons volledig eigen goeddunken, op elk ogenblik delen van deze privacyverklaring te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. U dient deze pagina regelmatig te verifiëren teneinde kennis te nemen van de meest recente versie van deze privacyverklaring, aangezien uw voortgezet gebruik van onze diensten en de website na het plaatsen van wijzigingen aan deze bepalingen zal betekenen dat u deze wijzigingen aanvaardt. Niettegenstaande het voorgaande, zullen wij niet retroactief belangrijke wijzigingen aanbrengen aan ons gebruik van uw persoonsgegevens zonder uw toestemming.

Minderjarigen:

De Politie Schutterskring Mechelen vzw verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Vragen:

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U hebt niet het recht om informatie van anderen op te vragen. Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over het privacybeleid en het Surf en beleidsplan van de Politie Schutterskring Mechelen vzw en specifiek http://www.pskm.be , kun u ons benaderen via e-mail of brief.

Ons e-mailadres is webmaster@pskm.be .

Als u vragen heeft over hoe uw persoonlijke informatie wordt verzameld of gebruikt, neem dan gerust contact met ons op. We zullen zo snel mogelijk reageren op uw vraag.

Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met onze privacy-adviseurs.

Klacht:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – commission@privacycommission.be).

 

Surf en beleidsplan voor de website van de vzw Politie Schutterskring Mechelen:

http://www.pskm.be/weetjes/privacy-verklaring

Intro:

De Politie Schutterskring Mechelen vzw is wettelijk verplicht om je te informeren en jouw toestemming te vragen voor het gebruik van cookies en soortgelijke bestanden en technieken bij het bezoeken en gebruiken van onze website.

Registreren:

Om optimaal gebruik van onze website te kunnen maken moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Uw login en paswoord worden opgeslagen in een, voor onbevoegden ontoegankelijk en versleuteld bestand.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. Wij kunnen uw registratiedatum en de laatste aanmelding op de website bewaren.

Beleidsplan:

Dit beleidsplan zet uiteen welke bestanden en technologieën de Politie Schutterskring Mechelen vzw en derden gebruiken. Het beleidsplan kan van tijd tot tijd worden aangepast, elke aangepaste versie staat online. Enkel de meest recente versie van het beleidsplan is van toepassing op het gebruik van de website. Uw gebruik van de website impliceert een akkoord met de meest recente versie van dit beleidsplan. Door registratie, toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de voorwaarden. De Politie Schutterskring Mechelen vzw kan u e-mails sturen om u op de hoogte houden van zijn activiteiten en diensten, tenzij u zich daartegen verzet.

Persoonsgegevens en hun gebruik:

Sommige van de gebruikte bestanden en technologieën die hier worden beschreven, bevatten mogelijks gegevens die u rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen identificeren. De Politie Schutterskring Mechelen vzw gebruikt deze persoonsgegevens zoals beschreven in de privacy verklaring. Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commercieel gebruik door derden. Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan instanties of bedrijven die voor en namens de Politie Schutterskring Mechelen vzw gegevens verwerken. Voor meer informatie en uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij naar onze Privacy verklaring. Uw gegevens kunnen ook worden overgemaakt aan de gerechtelijke overheden, indien zij dat verzoeken of in het kader van onze plicht om elke illegale inhoud spontaan aan de bevoegde overheden te melden.

Onze website maakt net zoals de meeste websites gebruik van cookies:

Bij een internetbezoek op de website of gebruik van een toepassing van de Politie Schutterskring Mechelen vzw kunnen bestanden en technologieën worden gebruikt die informatie opslaan op uw eindapparatuur of die toegang verkrijgen tot informatie die reeds is opgeslagen op uw eindapparatuur. http://www.pskm.be maakt gebruik van cookies om uw surfervaring aangenamer te maken. Door de website te gebruiken en verder te surfen ga je uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van deze cookies en met het Surf en beleidsplan. Indien je bij het lezen van het Surf en beleidsplan niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt je verzocht om geen verder gebruik te maken van onze website. Cookies worden gebruikt door de Politie Schutterskring Mechelen vzw en door derden. Wanneer derden dergelijke bestanden en technologieën gebruiken via de website van de Politie Schutterskring Mechelen vzw, is de Politie Schutterskring Mechelen vzw hiervoor niet verantwoordelijk. De bestanden en technologieën bevatten geen virussen of andere schadelijke toepassingen. Onze website kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet door de Politie Schutterskring Mechelen vzw worden beheerd. Deze hyperlinks worden u louter ter informatie aangeboden. Als u doorklikt naar deze websites, raden wij u aan hun privacybeleid aandachtig te lezen. De Politie Schutterskring Mechelen vzw is in geen geval verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van de inhoud van deze externe sites. Normaal wordt er voor gezorgd dat alles lokaal op onze site bewaard wordt.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die bij het bezoek en gebruik van onze website op de eindapparatuur van uw toestel worden gezet en/of gelezen. Deze bestanden en technologieën zijn soms tijdelijk (sessie cookies, deze worden verwijderd als u de browser afsluit), soms permanent (persistent cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist) of soms beide. Functionele cookies zorgen ervoor dat onze website correct functioneert. Met analytische cookies verzamelen wij statistieken van de gebruikers van onze website. Door het gebruik te meten, kunnen wij onze website blijven verbeteren en optimaliseren.

Maken we gebruik van cookies: Ja

Registreren wij de pagina’s die je op onze website bezoekt: Niet op individuele basis, we kunnen wel een overzicht genereren van de populaire pagina’s en de top 10 inkomst pagina’s (welke pagina het eerst bezocht wordt op de website) en de top 10 uitgang pagina’s (welke pagina het laatst bezocht wordt op de website).

Registreren wij het aantal bezoekers van onze website: Ja

Registreren wij datum, tijdstip en duur van het bezoek aan de website: Enkel van geregistreerde gebruikers kunnen we de laatste aanmelding zien, geen tijdsduur.

Wat zijn web beacons?

Web beacons of pixel tags zijn (onzichtbare) grafische bestanden die in een webpagina of een e-mail zitten en die o.a. bepaalde informatie kunnen registreren zoals uw IP-adres.

Registreren wij je IP-adres: Neen

Registreren wij de website vanwaar je onze website opvraagt: Neen

Wat zijn logfiles?

Logfiles kunnen o.a. informatie verzamelen over de activiteiten van uw web browser.

Registreren wij de informatie over je browser en je besturingssysteem: Per geregistreerde gebruiker niet, maar wel over het type browser en besturingssysteem.

Monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken: Niet op individuele basis. Maar we kunnen wel een overzicht genereren van de top 10 inkomst pagina’s (welke pagina ze eerst bezoeken op de website) en de top 10 uitgang pagina’s (welke pagina ze laatst bezoeken op de website).

Wat zijn instellingen, bestanden, technologieën en informatie op uw eindapparatuur?

Bestanden en technologieën noodzakelijk om u op onze website vlot te laten navigeren en om onze website gemakkelijk te kunnen gebruiken. Uw PC, laptop, smart Phone en tablet, en de toepassingen die erop aanwezig zijn, kunnen informatie bevatten over het type van toestel, de instellingen van een toepassing etc. Bijvoorbeeld: gebruik van functies, detectie van het type van uw toestel, detectie van uw schermresolutie, detectie van uw tekstgrootte, raadpleging van uw browserinstellingen, buffergrootte, ID van het toestel, uw geo-locatie, uw taal, uw regio, uw lidmaatschap, uw voorkeursthema’s, uw voorkeuren voor zoekopdrachten,

Detecteren wij het type van uw toestel: Neen

Detecteren wij uw schermresolutie: Neen

Detecteren wij uw tekstgrootte: Neen

Detecteren wij uw browserinstellingen: Neen

Detecteren wij uw buffergrootte: Neen

Detecteren wij de ID van het toestel (PC, laptop, tablet, etc.): Neen

Wordt uw geo-locatie, uw taal, uw regio, uw lidmaatschap, uw voorkeursthema’s, uw voorkeuren voor zoekopdrachten, gedetecteerd: Neen

Bestanden en technologieën die uw surfvoorkeuren opslaan: Neen

Bestanden en technologieën die uw informatieingave onthouden: Ja

(o.a. door middel van het aanmeldingsformulier om lid te worden)

Bestanden en technologieën die webpagina’s sneller doen laden, veiligheid garanderen, de website of gebruikers testen, misbruik opsporen en de vereiste leeftijd detecteren: Neen

Gebruiken wij load balancing, detectie van het aantal inlog pogingen, automatische uitlog functie, A/B testing: Neen

Bestanden en technologieën die uw surfgeschiedenis, surfgedrag, bijhouden in de tijd: Neen

Bestanden en technologieën die detecteren of u gebruik maakt van adblock technologieën: Neen

Bestanden en technologieën die u via een sociaal netwerk kunnen volgen nadat u op een knop van het sociale netwerk heeft geklikt en waardoor die sociale netwerken op automatische wijze uw persoonsgegevens ontvangen. Bijvoorbeeld de like of share knop van facebook: Neen

Maakt de website gebruik van Google Analytics voor de analyse van websitegebruikers: Neen

Waarvoor gebruikt de Politie Schutterskring Mechelen vzw bestanden en technologieën?

De Politie Schutterskring Mechelen vzw gebruikt bestanden en technologieën om het gebruik en de functionaliteiten van haar website te verbeteren. Om de gebruikers gepersonaliseerde informatie te tonen (o.a. wedstrijduitslagen, aankondigingen en verslaggeving, enz. ), om statistieken op te stellen, om de kwaliteit van onze website en onze diensten te verbeteren, te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website.

Sommige bestanden en technologieën uitschakelen:

U kunt de cookies, web beacons, logfiles en andere bestanden en technologieën die de Politie Schutterskring Mechelen vzw en/of derden gebruiken uitschakelen in de mate en zoals hierna beschreven. Het verwijderen en/of weigeren van cookies, web beacons, logfiles, ad block detectie en andere bestanden en technologieën kan tot gevolg hebben dat u de website niet meer optimaal kan gebruiken. De meeste browsers aanvaarden automatisch cookies. U kan uw browser zo instellen dat u gewaarschuwd wordt vooraleer een cookie wordt geplaatst of zodat cookies geweigerd worden. Meer informatie over hoe u uw browser kan instellen, vindt u via de ‘Help’-knop op uw browser.

 

Deze policy (Privacyverklaring, Surf en beleidsplan) werd gecreëerd op en is het laatst gewijzigd, herzien en in werking sinds 25 mei 2018.