Nieuwe Statuten van de vereniging “POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN”
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Oscar Van Kesbeeckstraat 41 bus 103
2800 Mechelen
RPR Antwerpen, afdeling Mechelen
Ondernemingsnummer: 0 414 737 158
De Bijzondere Algemene Vergadering 20/november/2021 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten:
– de zetel van de vereniging te verplaatsen naar DREEFVELDEN 1- 3 te 2860 SINT – KATELIJNE – WAVER;
– de statuten in overeenstemming te brengen met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen;
– de statuten te wijzigen en integraal te vervangen door onderstaande tekst.

TITEL I. BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR.

Artikel 1.
De vereniging draagt als naam ” POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN “. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting ” PSKM “.
Artikel 2.
De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd in het Vlaamse Gewest,
Dreefvelden 1-3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.
Het zeteladres kan door het bestuursorgaan verplaatst worden binnen hetzelfde rechtsgebied.
Artikel 3.
Het belangeloos doel (het waarom van de vzw):
De vereniging heeft tot doel het sport- en recreatief schieten en de schietsport in het algemeen in al zijn vormen bekend te maken, te bevorderen en te laten beoefenen.
Het stimuleren van de sportgeest tussen de verschillende erkende schuttersclubs in Vlaanderen, België en Internationaal. Alsook het promoten van de verschillende Olympische disciplines van de schietsport en het aansporen van de fysieke integriteit van de leden.
De vereniging kan haar medewerking verlenen aan elk gelijkaardig doel als het hare.
Deze opsomming dient slechts als voorbeeld en is niet beperkend.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
Het voorwerp (wat doet de vzw):
Het inrichten van wedstrijden, trainingen en het organiseren van tornooien op regionaal, nationaal en internationaal vlak in het kader van de schietsport.
Het voorzien in opleiding van de jeugdschutters voor schietsportwedstrijden en het organiseren van cursussen en praktijklessen in de verschillende disciplines van de in België goedgekeurde schietsporten.
Het aanbieden van een aantal lessenreeksen ter voorbereiding van het theoretische en praktische examen voor het bekomen van een vergunning of sportschutterslicentie.
De vereniging kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, economische handelingen stellen, enkel voor zover de baten hiervan uitsluitend worden besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.
Het uitkeren van vermogensvoordelen aan bestuurders, leden en andere personen is verboden.
Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten alle tijde worden ontbonden.

TITEL II. LEDEN.

Artikel 5.
Het totaal aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.
1) Effectieve leden:
Effectieve leden zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij het bestuursorgaan.
Het aantal effectieve leden moet minstens 2 bedragen.
Het stemrecht in de Algemene Vergadering en de bestuurlijke verantwoordelijkheid komt uitsluitend toe aan de effectieve leden. De wetsbepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard op voorstel van het bestuursorgaan.
a) Effectieve leden gerechtelijke diensten:
Zijn personen die deel uitmaken van lokale of federale politie, en personen met een gerechtelijke bevoegdheid van diensten die onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie ressorteren of die enige andere gerechtelijke of politionele bevoegdheid bezitten. Gepensioneerde gerechtelijke leden dienen een effectief lid van de vereniging te zijn op het ogenblik van de op rust stelling. Bij hertoetreding na een eventuele onderbreking van het lidmaatschap worden zij beschouwd als toegetreden burgerleden.
b) Effectieve leden burger:
Het aantal burgerleden met het statuut van effectief lid burger is beperkt tot vijfendertig.
Effectieve burgerleden zijn toegetreden burgerleden welke minimum 18 jaar oud zijn en het statuut van effectief lid verkregen hebben, na een schriftelijke kandidatuurstelling, op voorstel van het bestuursorgaan en bij aanvaarding door de Algemene Vergadering. De effectieve leden van PSKM, maken deel uit van de Algemene Vergadering en staan ten dienste van de vereniging. Zij zijn ertoe gehouden de vergaderingen van dit orgaan bij te wonen of zich er door middel van een volmacht te laten vertegenwoordigen.
Alle effectieve leden hebben de verplichting tijdens de schietoefeningen als toezichters/monitors op te treden en nieuwe leden uitleg te verschaffen over de veiligheid en de reglementering in de club.
Ook dient een effectief lid minstens 25 dagen per kalenderjaar aanwezig te zijn op de club om eventueel zijn medewerking te verlenen aan clubwedstrijden, het verenigingsleven in het algemeen en diverse andere activiteiten van PSKM.
Is een effectief lid tweemaal zonder geldige reden afwezig op de jaarlijkse statutaire Algemene Vergadering van PSKM of niet door middel van een volmacht vertegenwoordigd, dan wordt voor het betreffende lid het statuut “effectief burgerlid” uitgesloten. Effectieve leden die niet voldoen aan bovengenoemde verplichtingen ten overstaan van de vereniging, een langere periode van inactiviteit of omwille van andere redenen en volgens de modaliteiten bepaald in het intern reglement kunnen door de Algemene Vergadering worden uitgesloten van het statuut “effectief lid”.
Het uitsluiten van het statuut van effectief lid kan eveneens het gevolg zijn van het oplopen van een sanctie om een andere reden, onafhankelijk van deze sanctie zelf, b.v. bij moedwil of ernstige inbreuken op de veiligheid.
Tegen de beslissing van de Algemene Vergadering is geen beroep mogelijk.
2) Toegetreden leden:
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door het bestuursorgaan wordt toegelaten overeenkomstig de modaliteiten en procedureregels opgenomen in het intern reglement. Bij weigering is het bestuursorgaan niet verplicht zijn beslissing tegenover de kandidaat te motiveren.
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw.
De rechten en plichten van toegetreden leden zijn opgenomen in de interne richtlijnen.
Ze mogen aanwezig zijn op alle clubdagen, trainingen, activiteiten, wedstrijden, evenementen en clubvergaderingen inclusief de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht.
a) Toegetreden burger leden: dit zijn leden die minstens 18 jaar oud zijn. Hun lidmaatschap wordt bekrachtigd bij beslissing van het bestuursorgaan en geregeld volgens de modaliteiten, bepaald in het intern reglement.
b) Toegetreden jeugdleden: zijn burgerleden beneden de leeftijd van 18 jaar. Men wordt gewoon burgerlid in het jaar dat men de leeftijd van 18 jaar bereikt. Hun lidmaatschap wordt bekrachtigd bij beslissing van het bestuursorgaan en geregeld volgens de modaliteiten, bepaald in het intern reglement.
c) Toegetreden steunende leden: Deze titel kan toegekend worden aan hen die de vereniging financieel steunen met een minimum bijdrage bepaald in het intern reglement. Zij worden op positief advies van het bestuursorgaan opgenomen in het ledenbestand van de vereniging, maar nemen geen deel aan de aan het sportschieten gerelateerde activiteiten met vuurwapens.
d) Ereleden: Deze titel kan toegekend worden, aan hen die door hun aansluiting of inzet het aanzien van de vereniging verhogen of een bijzondere verdienste in de schoot van de vereniging hebben. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd.

 

TITEL III. AANSLUITINGEN – ONTSLAG – SANCTIES.

 

Artikel 6.
Met de term ‘’leden’’ wordt verder doorheen deze statuten zowel naar de effectieve leden als naar de toegetreden leden verwezen.
De ongelijke jaarlijkse bijdrage van de leden (het lidgeld) bedraagt maximaal 1000 EUR, en wordt jaarlijks door het bestuursorgaan vastgesteld.
Artikel 7.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden. Het vrijwillig ontslag van een lid moet aan het bestuursorgaan ter kennis worden gebracht. Leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen voor de vervaldatum, bepaald door het bestuursorgaan, worden als ontslagnemend beschouwd met onmiddellijke inwerkingtreding van het ontslag. Zij kunnen ten allen tijden terug aansluiten en terug lid worden van de vereniging door het voldoen van het openstaande lidgeld, maar dan enkel met het statuut van toegetreden lid.
Artikel 8.
Alle leden zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de statuten en het intern reglement van de vereniging. Overtredingen hiervan, misbruik van rechten, niet vervullen van plichten ten overstaan van de vereniging, handelswijzen die de belangen van de vereniging in opspraak brengen of benadelen, beledigingen tegenover een ander lid of een andere vereniging, alle eerrovende feiten, het niet naleven van de wettelijke voorschriften inzake het gebruik, dragen en vervoer van wapens, de wapenwet of de wetgeving op verenigingen zonder winstoogmerk, kunnen worden bestraft met verschillende sancties, tot en met uitsluiting.
De aard van de toe te passen sanctie wordt bepaald in de interne richtlijnen en wordt door het bestuursorgaan opgelegd. Voor effectieve leden neemt de Algemene Vergadering als enige orgaan de beslissing tot uitsluiting.
De algemene vergadering kan enkel tot de uitsluiting van een lid besluiten, wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Tegenover deze beslissing bestaat geen beroep. Alle eventuele sancties worden schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld.
Artikel 9.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

 

TITEL IV. BESTUURSORGAAN en DAGELIJKS BESTUUR

 

Artikel 10.
Mandaat van bestuurder: De vereniging wordt bestuurd door een bestuursorgaan bestaande uit minstens drie leden zijnde een voorzitter en twee bestuurders. Het aantal bestuurders dient steeds gelijk of lager te zijn dan het aantal leden.
Artikel 11.
Duur van het mandaat van de bestuurders: De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf jaar, die eindigt op de datum van de gewone Algemene Vergadering, maar kunnen worden herverkozen.
In geval van een vacature tijdens een mandaat (ontslag, afzetting, overlijden, ziekte, enz.), heeft het bestuursorgaan het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren, een andere bestuurder kan het vrijgekomen mandaat tijdelijk vervullen totdat in de vervanging ervan is voorzien, of een bijzondere Algemene Vergadering kan in de vervanging voorzien. Zo niet, dan blijft de vacature open tot de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering.
Artikel 12.
Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders: Om tot bestuurder verkozen te worden moet men lid van de vereniging zijn en zich kandidaat stellen. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten worden ingediend ter griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 13.
Ambtsbeëindiging van de bestuurders: Het mandaat van de bestuurders eindigt door het verstrijken van het mandaat, door vrijwillig ontslag, door afzetting door de Algemene Vergadering, door overlijden of in geval van wettelijke onbekwaamheid. De algemene vergadering kan enkel tot de afzetting besluiten, wanneer ten minste twee derde van de leden op de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een tweede bijeenroeping nodig en de nieuwe vergadering beraadslaagt en besluit op geldige wijze, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Dat punt moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering. Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder het statutaire minimum ligt. In dit geval moet het bestuursorgaan ofwel een nieuwe bestuurder coöpteren ofwel binnen twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, die dan in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten worden ingediend ter griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen dertig dagen na de indiening, bij uittreksel, bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 14.
Bevoegdheden van het bestuursorgaan: Het bestuursorgaan, dat als college vergadert, bestuurt de vereniging en oefent zijn mandaat en bevoegdheden uit in collegiaal overleg. Het bestuursorgaan vaardigt alle interne richtlijnen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt. Het bestuursorgaan leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. Het bestuursorgaan is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het voorwerp van de vereniging, met uitzondering van die waarvoor volgens de wet de algemene vergadering bevoegd is en op voorwaarde dat de beslissingen genomen zijn binnen de begroting, die werd goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
Het bestuursorgaan treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. Het bestuursorgaan voorziet en benoemt elke functie die hij voor de goede werking van de vereniging noodzakelijk acht. Om geldig te kunnen vergaderen dient minstens de helft van het bestuursorgaan aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging. De besluiten van het bestuursorgaan kunnen bij eenparig schriftelijk besluit van alle bestuurders genomen worden, met uitzondering van de besluiten waarvoor de statuten deze mogelijkheid uitsluiten. Een bestuurder kan zich op een vergadering van het bestuursorgaan door een andere bestuurder kan laten vertegenwoordigen.
Het bestuursorgaan benoemt uit zijn leden een voorzitter, een ondervoorzitter, één of meer secretarissen, een penningmeester en een gemachtigde voor elke functie die voor de goede werking van de vereniging nodig is.
Artikel 15
Dagelijks bestuur: Het dagelijks bestuur bestaat uit de door het bestuursorgaan aangeduide leden: alle medewerkers, toezichters, monitors, initiators, baancommandanten, baancommissarissen e.a.
Artikel 16.
Bevoegdheden van de gevolmachtigden van het dagelijks bestuur: Gevolmachtigden, zijn sommige leden van het dagelijks bestuur, zijn effectieve leden die door het bestuursorgaan gemachtigd zijn om de vereniging te vertegenwoordigen, zij zijn belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, verzorgen de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekenen geldig namens de vereniging tegenover de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen. De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit. Bij in en buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee gevolmachtigden, bestuurders van het dagelijks bestuur.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) op vrijwillige basis, als de gemachtigde zelf schriftelijk ontslag indient bij het bestuursorgaan.
b) door afzetting door het bestuursorgaan. De beslissing hieromtrent door het bestuursorgaan moet evenwel binnen zeven kalenderdagen via aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten worden ingediend ter griffie van de ondernemingsrechtbank en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 17.
Bijeenroeping en notulen: De voorzitter, zijn vervanger of twee bestuurders roepen het bestuursorgaan bijeen telkens wanneer dit nuttig en nodig wordt geacht, tenminste in het voorjaar ter voorbereiding van de Algemene Vergadering en in het najaar ter voorbereiding van de kalender van het komende jaar. De vergaderingen van het bestuursorgaan worden voorgezeten door de voorzitter. Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders. Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de bestuurders die het wensen en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register.

 

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

 

Artikel 18.
De Algemene Vergadering bestaat uit al de effectieve leden van de vereniging. Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuursorgaan, zijn vervanger of door de oudste van de aanwezige bestuurders. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht. Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen. Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering. Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop de Algemene Vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Artikel 19.
Een besluit van de algemene vergadering is vereist voor:
1° de statutenwijziging;
2° de benoeming en de afzetting van de bestuurders;
3° de benoeming en de afzetting van de commissaris (bedrijfsrevisor) en de bepaling van zijn bezoldiging;
4° de kwijting aan de bestuurders en de commissaris (bedrijfsrevisor), alsook, in voorkomend geval, het instellen van de verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissarissen;
5° de goedkeuring van de jaarrekening en van de begroting;
6° de ontbinding van de vereniging;
7° de uitsluiting van een effectief lid;
8° de omzetting van de vzw in een ivzw, een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming of in een erkende coöperatieve vennootschap sociale onderneming;
9° een inbreng om niet van een algemeenheid te doen of te aanvaarden;
10° alle andere gevallen waarin de wet of de statuten dat vereisen.
Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door het bestuursorgaan.
Artikel 20.
Op verzoek van de voorzitter moet het bestuursorgaan voorzien in een bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering wordt geldig door het bestuursorgaan bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist. Het bestuursorgaan is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan het bestuursorgaan en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld. In dit geval is het bestuursorgaan verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen eenentwintig kalenderdagen na het verzoek tot bijeenroeping, met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten, en wordt de Algemene Vergadering gehouden uiterlijk op de veertigste kalenderdag na dit verzoek. Om geldig te zijn moeten de oproepingen tot de Algemene Vergadering zijn ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders. Alle effectieve stemgerechtigde leden, bestuurders en commissarissen worden ten minste vijftien dagen voor de algemene vergadering opgeroepen.
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur. Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld. Dit onderwerp moet uiteraard door één twintigste van de effectieve leden ondertekend zijn en minstens twee werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter van het bestuursorgaan worden overhandigd. Onderwerpen die niet op de agenda staan kunnen in geen geval behandeld worden.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.
Artikel 21.
Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten alleen indien die wijziging gedetailleerd op de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en tweederde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop de Algemene Vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden. Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering.
Na iedere statutenwijziging zal een kopie van de wijzigingen en van de volledig gecoördineerde statuten worden ingediend ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen dertig dagen na de indiening dient de wijziging bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een meerderheid van tweederde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor het ontslaan van een bestuurder, de intrekking van het statuut van effectief lid burger of het uitsluiten van een ander effectief lid.
Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda worden vermeld en moet het effectief lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan alleen met een meerderheid van viervijfde van de stemmen worden besloten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als die voor een wijziging van het doel van de vereniging.
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de leden die het wensen of de voorzitter en worden opgenomen in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien.

 

TITEL VI. BEGROTINGEN EN REKENINGEN.

 

Artikel 22.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
Het bestuursorgaan sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering die binnen zes maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar wordt gehouden.
Ieder jaar moet vóór de Algemene Vergadering de boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd worden door twee personen die lid van de vereniging te zijn.
De fondsen van de vereniging, bestaande uit bijdragen, giften, subsidies, enz., staan onder het beheer van het bestuursorgaan.

 

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.

 

Artikel 23.
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging besluiten alleen indien tweederde van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er bovendien een viervijfde meerderheid wordt bereikt om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.
Als er minder dan tweederde van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Een viervijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is vereist om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij ontstentenis daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. De Algemene Vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging zonder winstoogmerk met een belangenloze en gelijkaardige doelstelling.
Na de ontbinding zal een kopie van het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars worden ingediend ter griffie van de ondernemingsrechtbank. Binnen dertig dagen na de indiening dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars, bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Artikel 24.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is bepaald of geregeld, is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen toepasselijk of indien van toepassing, wat opgenomen is in de laatste versie van het intern reglement. Aldus opgemaakt en aangenomen door de Algemene Vergadering op 20/november/2021.
Scantamburlo Luigi, bestuurder/voorzitter Jacobs Dirk, bestuurder/secretaris