Nieuwe Statuten van de vereniging “POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN”
Vereniging Zonder Winstoogmerk

Rode Kruisplein, 3
2800 Mechelen

Identificatienummer: 4474/80
Ondernemingsnummer: 0 414 737 158
Erkenningsnummer: 13/2009/13

De algemene vergadering van 22 februari 2011 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten de statuten integraal te wijzigen en te vervangen door onderstaande tekst.

NIEUWE STATUTEN.

TITEL I. BENAMING – MAATSCHAPPELIJKE ZETEL – DOEL – DUUR.

Artikel 1.
De vereniging draagt als naam ” POLITIE SCHUTTERSKRING MECHELEN “. In haar betrekkingen met derden mag zij ook gebruik maken van de afkorting ” PSKM “.

Artikel 2.
De zetel van de vereniging is gevestigd Rode Kruisplein, 3 te 2800 Mechelen en ressorteert onder het gerechtelijk arrondissement Mechelen.
Hij kan verplaatst worden alleen binnen hetzelfde rechtsgebied door de Algemene Vergadering, mits deze de regels in acht neemt zoals vereist voor een statutenwijziging en zoals beschreven in deze statuten.

Artikel 3.
De vereniging heeft tot doel het politieschieten en de schuttersport in al zijn vormen te beoefenen en te bevorderen.
Zij mag eveneens alle activiteiten ondernemen die dit doel kunnen bevorderen.
De vereniging kan in deze zin ook, doch slechts op bijkomstige wijze, handelsdaden stellen, enkel voor zover de baten hiervan uitsluitend worden besteed aan het doel waarvoor zij werd opgericht.

Artikel 4.
De vereniging is opgericht voor onbepaalde duur. Zij kan ten alle tijde worden ontbonden.

TITEL II. LEDEN.

Artikel 5.
Het totaal aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens zes effectieve leden bedragen.
De vereniging kan effectieve en toegetreden leden tellen.
De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht in de Algemene Vergadering, komt uitsluitend toe aan de effectieve leden.
Effectieve leden zijn diegenen van wie de naam is vermeld in het ledenregister dat op de zetel van de vereniging wordt bijgehouden.
De wetsbepalingen zijn alleen op de effectieve leden toepasselijk.

1e. EFFECTIEVE LEDEN:
Als effectief lid kan tot de vereniging toetreden, iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die door de Algemene Vergadering als dusdanig wordt aanvaard en dit op voorstel van de raad van bestuur.
Het verzoek om toelating van een kandidaat-lid moet schriftelijk worden ingediend bij de voorzitter van de raad van bestuur.
Effectieve leden zijn de leden van de Algemene Vergadering en bestaan uit:
a) EFFECTIEVE LEDEN GERECHTELIJKE DIENSTEN:
Zijn personen die deel uitmaken van lokale of federale politie, en personen met een gerechtelijke bevoegdheid van diensten die onder de bevoegdheid van het Ministerie van Justitie ressorteren of die enige andere gerechtelijke of politionele bevoegdheid bezitten.
Gepensioneerde gerechtelijke dienen een effectief lid van de vereniging te zijn op het ogenblik van de op rust stelling.
Bij hertoetreding na een eventuele onderbreking van het lidmaatschap worden zij beschouwd als toegetreden burgerleden.
b) EFFECTIEVE LEDEN BURGER:
Dit zijn burgerleden welke minimum 18 jaar oud zijn en dit statuut verkregen hebben na een schriftelijke kandidatuurstelling, op voorstel van de raad van bestuur en bij beslissing door de Algemene Vergadering.
Het aantal burgerleden met het statuut van Effectief Lid Burger is beperkt tot vijfendertig.
Dit statuut Effectief Lid Burger kan op voorstel van de raad van bestuur door de Algemene Vergadering ingetrokken worden bij het niet nakomen van de verplichtingen ten overstaan van de vereniging of omwille van redenen en volgens de modaliteiten bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
Tegen een beslissing van de Algemene Vergadering is geen beroep mogelijk.

2e. TOEGETREDEN LEDEN:
Toegetreden leden zijn enkel aangesloten om te genieten van de activiteiten van de vzw.
Ze mogen aanwezig zijn op alle clubvergaderingen inclusief de Algemene Vergadering, echter zonder stemrecht.
Toegetreden leden kunnen effectieve leden worden, mits ze voldoen aan alle in deze statuten en het Huishoudelijk Reglement vermelde voorwaarden.
a) BURGERLEDEN: dit zijn leden die minstens 18 jaar oud zijn. Hun lidmaatschap wordt bekrachtigd bij beslissing van de raad van bestuur en geregeld volgens de modaliteiten, bepaald in het Huishoudelijk Reglement.
b) JEUGDLEDEN: zijn burgerleden beneden de leeftijd van 18 jaar. Men wordt gewoon burgerlid in het jaar dat men de leeftijd van 18 jaar bereikt.
c) STEUNENDE LEDEN: Deze titel kan toegekend worden aan hen die de vereniging financieel steunen met een minimum bijdrage bepaald in het Huishoudelijk Reglement. Zij worden op positief advies van de raad van bestuur opgenomen in het ledenbestand van de vereniging.
d) ERELEDEN: Deze titel kan toegekend worden, aan hen die door hun aansluiting of inzet het aanzien van de vereniging verhogen of een bijzondere verdienste in de schoot van de vereniging hebben. Zij worden door de Algemene Vergadering benoemd.

TITEL III. AANSLUITINGEN – ONTSLAG – SANCTIES.

Artikel 6.
Als toegetreden lid kan tot de vereniging toetreden ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon die door de raad van bestuur wordt toegelaten overeenkomstig de modaliteiten en procedureregels opgenomen in het Huishoudelijk Reglement.
Bij weigering is de raad van bestuur niet verplicht zijn beslissing tegenover de kandidaat te motiveren.

Artikel 7.
De ongelijke jaarlijkse bijdrage van de leden bedraagt maximaal 500 EUR, en wordt jaarlijks door de raad van bestuur vastgesteld. Met de term ‘’leden’’ wordt doorheen de statuten zowel naar de effectieve leden als naar de toegetreden leden verwezen.

Artikel 8.
Elk lid kan te allen tijde uit de vereniging treden.
Het ontslag van een effectief lid moet bij brief aan de raad van bestuur ter kennis worden gebracht.
Leden die hun jaarlijkse bijdrage niet betalen voor de vervaldatum, worden als ontslagnemend beschouwd met onmiddellijke inwerkingtreding van het ontslag.

Artikel 9.
Uittredende of uitgesloten leden en hun rechtsopvolgers hebben geen deel in het vermogen van de vereniging, en kunnen derhalve ook nooit teruggave of vergoeding voor gestorte bijdragen of gedane inbrengsten vorderen.

Artikel 10.
De effectieve en toegetreden leden zijn gehoorzaamheid verschuldigd aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging.
Overtredingen hiervan, misbruik van rechten, niet vervullen van plichten ten overstaan van de vereniging, handelswijzen die de belangen van de vereniging in opspraak brengen of benadelen, beledigingen tegenover een ander lid of een andere vereniging, alle eerrovende feiten, het niet naleven van de wettelijke voorschriften inzake het gebruik, dragen en vervoer van wapens, of de wetgeving op verenigingen zonder winstoogmerk (vzw ‘s), kunnen worden bestraft met verschillende sancties, tot en met uitsluiting.
De aard van de toe te passen sanctie wordt bepaald door de raad van bestuur.
Voor effectieve leden dient een eventuele uitsluiting te worden bekrachtigd door de Algemene Vergadering. Tegenover deze beslissing bestaat geen beroep. Alle eventuele sancties worden schriftelijk aan het betreffende lid medegedeeld.

TITEL IV. RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 11. Mandaat van bestuurder:
De Raad van Bestuur is minstens samengesteld uit een voorzitter en twee bestuurders.
De vereniging wordt bestuurd door een raad van bestuur bestaande uit minstens drie leden die uit de effectieve leden worden gekozen. In ieder geval moet het aantal bestuurders steeds lager zijn dan het aantal effectieve leden.

Artikel 12. Duur van het mandaat van de bestuurders:
De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximum twee jaar, die eindigt op de datum van de gewone Algemene Vergadering, maar kunnen worden herverkozen.

In geval van een vacature tijdens een mandaat (ontslag, afzetting, overlijden, ziekte, enz.), kan een bijzondere Algemene Vergadering in de vervanging voorzien. Zo niet, dan blijft de vacature open tot de eerstvolgende gewone Algemene Vergadering. Een andere bestuurder kan het vrijgekomen mandaat tijdelijk vervullen totdat in de vervanging ervan is voorzien.

Artikel 13. Wijze van benoeming en bezoldiging van de bestuurders:
Om tot bestuurder te kunnen verkozen worden moet men effectief lid van de vereniging zijn, overeenkomstig artikel 5.
De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering bij gewone meerderheid van stemmen. De bestuurders oefenen hun mandaat kosteloos uit. De akten betreffende de benoeming van de bestuurders moeten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 14. Ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders:
Het mandaat van de bestuurders eindigt door afzetting door de Algemene Vergadering, door vrijwillig ontslag, door het verstrijken van het mandaat, door overlijden of in geval van wettelijke onbekwaamheid.
De afzetting door de Algemene Vergadering wordt beslist bij tweederde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen.
Dat punt moet evenwel uitdrukkelijk vermeld worden op de agenda van de Algemene Vergadering.
Een bestuurder die vrijwillig ontslag neemt, moet dit schriftelijk bekendmaken aan de raad van bestuur. Dit ontslag gaat onmiddellijk in tenzij door dit ontslag het minimumaantal bestuurders onder het statutaire minimum ligt. In dit geval moet de raad van bestuur binnen twee maanden de Algemene Vergadering bijeenroepen, die dan in de vervanging van de betrokken bestuurder dient te voorzien en hem daarvan ook schriftelijk in kennis zal stellen.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de bestuurders moeten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de indiening (bij uittreksel) bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 15. Bevoegdheden van de bestuurders:
De raad van bestuur bestuurt de vereniging. De raad van bestuur leidt de zaken van de vereniging en vertegenwoordigt deze in en buiten rechte. De raad van bestuur is bevoegd voor alle aangelegenheden, met uitzondering van die welke uitdrukkelijk door de wet aan de Algemene Vergadering zijn voorbehouden. Hij treedt op als eiser en verweerder in alle rechtsgedingen en beslist over het al dan niet aanwenden van rechtsmiddelen. De raad van bestuur oefent zijn bevoegdheden uit als college. Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigt te zijn.
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die hem vervangt.
Bij buitengerechtelijke handelingen wordt de vereniging, ook tegenover derden, geldig vertegenwoordigd door de gezamenlijke handtekening van twee bestuurders.
Bestuurders die namens de vereniging optreden, moeten ten aanzien van derden niet doen blijken van enig besluit of van enige machtiging.

Artikel 16. Bijeenroeping:
De voorzitter, zijn vervanger of twee bestuurders roepen de raad van bestuur bijeen.
De vergaderingen van de raad van bestuur worden voorgezeten door de voorzitter.
Indien deze belet of afwezig is, wordt de vergadering voorgezeten door de oudste van de aanwezige bestuurders.
De raad van bestuur vergadert ten minste vier keer per jaar.

Artikel 17. Notulen:
Van elke vergadering worden notulen gemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en die ingeschreven worden in een daartoe bestemd register. De uittreksels die moeten worden overgelegd en al de andere akten worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris. Bij ontstentenis van deze bestuurders kunnen twee andere bestuurders deze documenten geldig ondertekenen.

Artikel 18. Personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, overeenkomstig art. 13, 4° lid, W.VZW:
De raad van bestuur kan, indien hij dit nodig oordeelt, een gedelegeerd bestuurder of directeur benoemen die al dan niet lid is van de vereniging, en hem met bepaalde handelingen en taken belasten. Deze persoon verzorgt de lopende zaken en de dagelijkse briefwisseling en tekent geldig namens de vereniging tegenover het Bestuur der Postchecks, de openbare en private bankinstellingen en alle andere instellingen.
De ambtsbeëindiging van een gedelegeerd bestuurder of directeur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis, als een gedelegeerd bestuurder of directeur zelf schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur.
b) door afzetting door de raad van bestuur. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen zeven kalenderdagen via aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gedelegeerd bestuurder of directeur oefent zijn bevoegdheden afzonderlijk uit.

Artikel 19. Bestuurdersfuncties:
De raad van bestuur vaardigt alle huishoudelijke reglementen uit die hij nodig acht en nuttig oordeelt.
De raad van bestuur benoemt uit zijn leden een voorzitter, één of meer secretarissen, een penningmeester en een verantwoordelijke voor elke functie die voor de goede werking van de vereniging nodig is.
De ambtsbeëindiging van deze gemachtigde personen kan geschieden:
a) op vrijwillige basis, als de gemachtigde zelf schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur.
b) door afzetting door de raad van bestuur. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen zeven kalenderdagen via aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene. De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen gemachtigd om de vereniging te vertegenwoordigen, moeten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De gevolmachtigden oefenen hun bevoegdheden afzonderlijk of gezamenlijk uit.

Artikel 20. Personen belast met het dagelijks bestuur van de vereniging, overeenkomstig art. 13bis, 1° lid, W.VZW:
De raad van bestuur kan een dagelijks bestuur aanstellen.
De ambtsbeëindiging van het dagelijks bestuur kan geschieden:
a) op vrijwillige basis, als een lid van het dagelijks bestuur zelf schriftelijk ontslag indient bij de raad van bestuur.
b) door afzetting door de raad van bestuur. De beslissing hieromtrent door de raad van bestuur moet evenwel binnen zeven kalenderdagen bij aangetekende brief ter kennis gebracht worden van de betrokkene.
De akten betreffende de ambtsbeëindiging en de benoeming van de personen belast met het dagelijks bestuur moeten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel en moeten binnen dertig dagen na de indiening bij uittreksel bekendgemaakt worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
De beslissingen genomen door het dagelijks bestuur, dat als een college vergadert, worden steeds genomen in collegiaal overleg.

TITEL V. ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 21.
De Algemene Vergadering is samengesteld uit de effectieve leden gerechtelijke diensten en de effectieve leden burger, die samen al de effectieve leden van de vereniging uitmaken.
Zij wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur, zijn vervanger of door de oudste van de aanwezige bestuurders.
Alleen de effectieve leden hebben stemrecht.
Een effectief lid kan zich door een ander effectief lid op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen.
Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.

Artikel 22.
De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

  • het wijzigen van de statuten,
  • de benoeming en de afzetting van de bestuurders,
  • de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging wanneer een bezoldiging wordt toegekend,
  • de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen,
  • de goedkeuring van de begroting en van de rekening,
  • de vrijwillige ontbinding van de vereniging,
  • de benoeming en de uitsluiting van een effectief lid van de vereniging,
  • de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk,
  • alle gevallen waarin deze statuten het vereisen.

Alle andere bevoegdheden worden uitgeoefend door de raad van bestuur.

Artikel 23.
Op verzoek van de voorzitter moet de raad van bestuur voorzien in een bijeenroeping van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering wordt geldig door de raad van bestuur bijeengeroepen telkens als het doel of het belang van de vereniging zulks vereist.
De raad van bestuur is bovendien verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen wanneer één vijfde van de effectieve leden daartoe een verzoek richt aan de raad van bestuur en dit per aangetekende brief waarin de te behandelen agendapunten zijn vermeld.
In dit geval is de raad van bestuur verplicht de Algemene Vergadering samen te roepen binnen vijftien werkdagen met vermelding op de agenda van de gevraagde agendapunten.
Om geldig te zijn moeten de oproepingen tot de Algemene Vergadering zijn ondertekend door de voorzitter of door twee bestuurders.
Alle effectieve stemgerechtigde leden moeten worden opgeroepen per gewone brief of per aangetekende brief minstens acht werkdagen vóór de vergadering.
De oproepingsbrief, die plaats, dag en uur van de vergadering vermeldt, bevat de agenda, die wordt vastgelegd door de raad van bestuur.
Elk onderwerp dat schriftelijk wordt voorgedragen door één twintigste van de effectieve leden, moet eveneens op de agenda worden vermeld.
Dit onderwerp moet uiteraard door één twintigste van de effectieve leden ondertekend zijn en minstens twee werkdagen vóór de vergadering aan de voorzitter van de raad van bestuur worden overhandigd.
Onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen enkel behandeld worden wanneer deze goedgekeurd worden door de voorzitter en het belang van de vereniging dienen.
Andere onderwerpen die niet op de agenda staan, kunnen in geen geval behandeld worden.
De Algemene Vergadering moet minstens eenmaal per jaar worden bijeengeroepen voor de goedkeuring van de rekeningen van het afgelopen jaar en voor de begroting van het komend jaar.
De Algemene Vergadering wordt gehouden binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar.

Artikel 24.
Om geldig te kunnen vergaderen en beslissen dient minstens de helft van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd te zijn op de Algemene Vergadering.
In gewone gevallen worden de besluiten genomen bij eenvoudige meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. Bij staking van stemmen beslist de stem van de voorzitter of diegene die op dat ogenblik de vergadering voorzit.
Tot wijziging van de statuten kan worden besloten alleen indien die wijziging gedetailleerd op de agenda van de Algemene Vergadering is vermeld en tweederde van de effectieve leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Wordt dit getal niet bereikt, dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, zoals door deze statuten is bepaald, en waarop de Algemene Vergadering een geldig besluit zal kunnen nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Deze tweede vergadering mag niet binnen vijftien kalenderdagen volgend op de eerste vergadering worden gehouden.
Voor elke statutenwijziging is bovendien een meerderheid van tweederde van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen vereist, ook op de tweede Algemene Vergadering.
Na iedere statutenwijziging zal een kopie van de wijzigingen en van de volledig gecoördineerde statuten worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen dertig dagen na de indiening dient de wijziging bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.
Een meerderheid van tweederde der aanwezige of vertegenwoordigde stemmen is vereist voor het ontslaan van een bestuurder, de intrekking van het statuut van effectief lid burger of het uitsluiten van een ander effectief lid.
Bij uitsluiting van een effectief lid moet dit punt eveneens op de agenda worden vermeld en moet het effectief lid worden uitgenodigd om in zijn verdediging te kunnen voorzien.
Tot wijziging van het doel van de vereniging kan alleen met een meerderheid van viervijfde van de stemmen worden besloten.
Bij vrijwillige ontbinding van de vereniging gelden dezelfde regels als die voor een wijziging van het doel van de vereniging.
Van elke Algemene Vergadering worden notulen opgemaakt, die ondertekend worden door de voorzitter en de secretaris en opgenomen worden in een bijzonder register. Dit register kan op de zetel van de vereniging door leden en belanghebbende derden worden ingezien. Uittreksels daarvan worden geldig ondertekend door de voorzitter en de secretaris of door twee bestuurders en bij ontstentenis hiervan door twee leden van de Algemene Vergadering.

TITEL VI. BEGROTINGEN EN REKENINGEN.
Artikel 25.
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari tot 31 december.
De raad van bestuur sluit de rekeningen over het voorbije boekjaar af en bereidt de begroting van het komend boekjaar voor.
Beide worden ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering die binnen drie maanden na afsluitingsdatum van het boekjaar wordt gehouden.
Ieder jaar moet vóór de Algemene Vergadering de boekhouding gecontroleerd en goedgekeurd worden door twee personen, aangeduid door de Algemene Vergadering.
Zij dienen effectief lid van de vereniging te zijn.
Zij brengen hierover verslag uit op de statutaire Algemene Vergadering.
Deze twee controleurs mogen nooit in opeenvolgende jaren twee dezelfde leden zijn.
De fondsen van de vereniging, bestaande uit bijdragen, giften, subsidies, enz., staan onder het beheer van de raad van bestuur.

TITEL VII. ONTBINDING EN VEREFFENING.
Artikel 26.
Behoudens gevallen van gerechtelijke ontbinding en ontbinding van rechtswege kan de Algemene Vergadering tot ontbinding van de vereniging besluiten alleen indien tweederde van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en er bovendien een viervijfde meerderheid wordt bereikt om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
Het voorstel tot vrijwillige ontbinding van de vereniging moet uitdrukkelijk op de agenda van de Algemene Vergadering vermeld worden.
Als er minder dan tweederde van de effectieve leden op de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, dan moet een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen die geldig beraadslaagt ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden.
Een viervijfde meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde effectieve leden is vereist om de vereniging vrijwillig te ontbinden.
In geval van vrijwillige ontbinding benoemt de Algemene Vergadering, of bij ontstentenis daarvan, de rechtbank, één of meer vereffenaars. De Algemene Vergadering bepaalt tevens hun bevoegdheid alsmede de vereffeningsvoorwaarden.
De activa zullen, na aanzuivering van de passiva, worden overgedragen aan een vereniging met een belangenloze en gelijkaardige doelstelling.
Na de ontbinding zal een kopie van het ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars worden ingediend ter griffie van de rechtbank van koophandel. Binnen dertig dagen na de indiening dient dit ontbindingsbesluit, de benoeming en de ambtsbeëindiging van de vereffenaars bij uittreksel bekendgemaakt te worden in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Artikel 27.
Voor alles wat in deze statuten niet uitdrukkelijk is bepaald of geregeld, blijft de wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd bij de wet van 2 mei 2002 toepasselijk, of, indien van toepassing, wat opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement.
Aldus opgemaakt en aangenomen op de Algemene Vergadering van: 22 februari 2011.

De voorzitter                                                                         De secretaris

 

Scantamburlo Luigi                                                               Van der Gught Magdalena